به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه تجارت نو از خرید یک قطعه زمین به متراژ ۵۴۴۶٧ متر مربع واقع در بابلسر منطقه میرود خبر داد و اعلام داشت از ۶٨٠ میلیارد ریال کل مبلغ معامله، سهم شرکت بیمه تجارت نو بابت ٣ دانگ آن به مبلغ ٣۴٠ میلیارد ریال می باشد.

نحوه پرداخت ثمن کل معامله بصورت ٢٠٠ میلیاردریال نقدی ، ٢٠٠ میلیارد ریال در تاریخ ٩٩.٠۴.٢۵ و مابقی همزمان با انتقال سند می باشد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75380/بیمه-تجارت-نو-خرید-یک-قطعه-زمین-خبر