منابع ۵.۰۰۰ میلیارد ریالی در ماه گذشته جذب شد

به گزارش واحد سنجش و راه‌حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس‌نیوز، این صندوق در ماه گذشته موفق به جذب ۵.۰۰۰ میلیارد ریال منابع مالی جدید شده است و به این ترتیب با لحاظ بازدهی ماهیانه ۳.۹۱ درصدی در ماه گذشته، ارزش فعلی صندوق به بیش از ۹.۳۰۶ میلیارد ریال رسیده است.

منابع ۵.۰۰۰ میلیارد ریالی در ماه گذشته جذب شد

میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

منابع ۵.۰۰۰ میلیارد ریالی در ماه گذشته جذب شد

ترکیب دارایی‌های این صندوق شامل ۳۴.۴ درصد سپرده‌های بانکی، ۱۴.۱۷ درصد وجه نقد جاری، ۱۷.۸ درصد اوراق بدهی و ۱.۴۴ درصد سهام و همچنین ۳۲.۳ درصد سایر دارایی‌ها است.

همان گونه که مشخص است مدیران این صندوق هنوز نتوانسته اند منابع جدید سنگین مالی وارد شده به صندوق را به دارایی‌های قابل تخصیص منتقل نمایند و سهم بالای سایر دارایی‌ها و همچنین وجه نقد نشان دهنده این موضوع است.

اوراق بدهی این صندوق عمدتا شامل اوراق مرابحه سایپا، اوراق صکوک اجاره دولتی، اوراق منفعت دولتی و همچنین اوراق مرابحه صنعت غذایی کوروش است. نرخ متوسط این اوراق ۱۸ درصد است.

سپرده‌های بانکی این صندوق نیز که عمدتا با نرخ ۲۰ درصد سرمایه گذاری شده است در بانک‌ها آینده، شهر، خاورمیانه، سامان و رفاه سپرده گذاری شده است. با توجه به تعدیل نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، انتظار می‌رود که درآمد‌های صندوق از محل سپرده گذاری بانکی کاهش یابد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/219197/منابع-۵۰۰۰-میلیارد-ریالی-در-ماه-گذشته-جذب-شد