به گزارش بورس نیوز، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از نتیجه شرکت در مزایده خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مزایده یک باب ساختمان به مبلغ پایه ۲۲۰ میلیارد ریال توسط شرکت گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان صورت پذیرفت و این شرکت پس از ارسال مستندات و پاکت مبلغ پیشنهادی و ارائه تضامین، درنهایت به مبلغ پایه برنده مزایده اعلام شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/218543/تاپکیش-ملک-خرید