نقدینگی به

به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی پارس مینو از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۶۲۲,۴۰۷ میلیون ریال (از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۵۳۶۲۴۰۷ میلیون ریال و) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

نقدینگی به

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/218538/نقدینگی-بهغپینو-رسید