تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران در فروردین ماه ١٣٩٩

 

کاهش ٣۶ درصدی ارزش صادرات کالایی (بدون نفت خام) ایران به همراه کاهش ١٧ درصدی ارزش واردات کالایی کشور در فروردین ١٣٩٩ نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٨

افزایش ۴ درصدی متوسط قیمت کالاهای صادراتی (بدون نفت خام) کشور به همراه کاهش ٣٢ درصدی متوسط قیمت کالاهای وارداتی در فروردین ١٣٩٩ نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٨

کاهش به ترتیب حدود ۴۹ و ۴۶ درصدی ارزش صادرات کالایی (بدون نفت خام) ایران به ترکیه و افغانستان در فروردین ١٣٩٩ نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٨

کاهش به ترتیب حدود ۴۹ و ٢٧ درصدی ارزش واردات کالایی از هند و ترکیه در فروردین ١٣٩٩ نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٨

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/218428/تجارت-کالایی-ایران-در-فروردین-ماه-١٣٩٩