علی اکبر مشرفی گفت: روزانە ۱۰۰ لیتر الکل در فرآیند تولید لاستیک و نیز ۱۵۰ لیتر الکل برای امور بهداشتی در سطح گروە مصرف می شود و با توجە به اینکە تهیە این میزان از الکل در شرایط فعلی کشور غیرممکن است به فکر راه اندازی خط تولید الکل صنعتی در گروە افتادیم.

وی بیان کرد: در ایام تعطیلات نوروز تجهیزات لازم را برای تهیە تولید ۲۰۰ لیتر الکل صنعتی در روز در کارخانە بارز کرمان راە اندازی کردیم کە تولید آزمایشی آن انجام شدە است و از دهم فروردین به تولید انبوە خواهد رسید.

مشرفی گفت: با تهیە ۲۰۰ لیتر الکل صنعتی در روز و ذخیره موجود در کارخانە الکل مورد نیاز کارخانە های کرمان، کردستان و سیرجان و نیز مصارف بهداشتی گروە تامین می شود و نیازی به تهیە الکل از بیرون مجموعە نخواهیم داشت.

در حالی کە خط تولید کارخانە های لاستیک بارز در هفته اول نوروز تعطیل بودە است اما تعمیرات در این کارخانە ها تداوم داشتە است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/214132/راە-اندازی-خط-تولید-الکل-صنعتی-برای-مصارف-تولیدی-و-بهداشتی