به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیشنهادات این بانک در خصوص تسهیل امهال بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی در یک‌هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: 

مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال، با أخذ میزان ۷٫۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید.

تبصره ۱‏‏‏ـ  سازوکار اجرایی امهال موضوع این مصوبه، در چارچوب روش‌های امهال مقرر در دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری می باشد. 

تبصره ۲‏‏‏ـ مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ می باشد.

تبصره ۳‏‏‏ـ  چنان‌چه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد‏‏‏/مواعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط‏‏‏/اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید، بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی شود.

تبصره ۴‏‏‏ـ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتریانی امکان‌پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید‏‏‏/‌سررسیدهای مقرر قابل وصول ‌باشد.

تبصره ۵‏‏‏ـ  واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهادکشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول این مصوبه می باشند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/73552/ابلاغ-مصوبه-تسهيل-امهال-بدهی-های-غيرجاری-واحدهای-توليدی