عبداله رحیم لوی کارشناس بازار سرمایه به بورس نیوز گفت: به نظر می رسد تجربه تنش‌های اجتماعی و آثار مالی بحران موسس‌های اعتباری غیر مجاز، دولت و نظام مدیریت اقتصادی کشور را دچار احتیاط کرده است.

اقدامات اخیر در حوزه بازار سرمایه نظیر تغییر شرایط صدور کد های جدید، اعمال ضوابط جدید در بازار پایه، تغییرات در حجم مبنا و نهایتا کاهش دامنه نوسان حاکی از تمرکز احتیاط و مراقبه نظام مدیریت اقتصادی کشور در بازار سرمایه است.
پیام روشن این محدودیت ها، نگرانی از رشد مستمر بازار و شاخص بورس بوده و اینکه دولت قصد کنترل روند رشد بازار را دارد.

نکات قابل توجه در این خصوص می تواند شامل تمایل دولت به تداوم رشد بازار ولی با اهنگی کندتر برای ایجاد امکان تامین مالی دولت و رفع نگرانی ریزش بازار، عدم تمایل دولت برای تقویت بازارهای رقیب مثل سپرده های بانکی، باشد.

موضوع با اهمیت ریسک بزرگ چنین اقداماتی در واکنش های احتمالی بازار و سهام داران خواهد بود. چنانچه خیل عظیم سهامداران خرد که تجربه نشان داده است عمدتا از رفتارهای هیجانی پیروی می کنند، اقدامات اخیر را به منزله صدور سیگنال پایان رشد بازار تلقی کنند، دولت تنها فرصت اقتصاد را که از ابعاد مختلف طی سال اخیر کارآمدی خود را ثابت کرده است، از دست رفته خواهد دید!

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/212075/هت‌تریک-دست‌انداز-