به گزارش اخباربانک، با صدور مجوز مرحله اول این بانک رسماً مجاز خواهد بود مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی نسبت به خرید و فروش، نقل و انتقال ارز و عملیات مربوط به حواله های وارده و صادره داخل کشور اقدام کند. 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/73487/اخذ-مجوز-مرحله-اول-عملیات-ارزی-توسط-بانک-آینده-سند