شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران در بهمن ماه ۲۱ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دی ماه رشد ۲۳ درصدی را نشان می دهد.

 کیمیا در بهمن ماه حدود ۵۲۶۴ تن کنسانتره روی اکسیده با نرخ ۲.۵ میلیون تومان به فروش رساند. این در حالی است که مقدار فروش این محصول در ماه قبل حدود ۳۳۲۸ تن با نرخ ۳.۲ میلیون تومان بوده است.

 کیمیا در مجموع ۱۱ ماه سال جاری ۱۲۹ میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۸۹ میلیارد تومان بوده است(رشد ۴۵ درصد را نشان می دهد).

قیمت هر سهم کیمیا ۳۶۲۷ تومان است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/211280/نگاهی-به-گزارش-عملکرد-《کیمیا》