داروسازی زهراوی در بهمن ماه ۳۸ میلیارد تومان فروش داشته و فروش ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۹۸ را به ۳۲۸ میلیارد تومان رسانده که ۷۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. لازم به ذکر است فروش دی ماه شرکت نیز برابر ۴۰ میلیارد تومان بوده است.

مقدار فروش مهمترین محصول شرکت یعنی کپسول مایع در بهمن ۷۹ میلیون عدد بود که ۶۸ درصد بیشتر از فروش دی ماه است. مجموع فروش مقداری این محصول در ۱۱ ماه گذشته ۷۸۴ میلیون عدد بوده است.

 نرخ فروش کپسول مایع در بهمن ۳۴۷ میلیون تومان به ازای هر میلیون عدد بود که نسبت به ماه قبل ۳۶ درصد افت داشته و متوسط نرخ فروش این محصول در سال ۹۸، ۴۱۰ میلیون تومان بوده است.

قیمت سهم ۱۵۲۳ تومان است و در یک ماه گذشته حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210689/بررسی-گزارش-عملکرد-11-ماهه-دزهراوی