فولاد آلیاژی ایران در بهمن ماه، ۲۹۲ میلیارد تومان فروش داشته که رکورد فروش ماهانه شرکت است. فروش بهمن ماه ۱۵ درصد بیشتر از دی و ۲۹ درصد بیشتر از میانگین ماه های گذشته است.

 مقدار فروش محصولات آلیاژی که مهم ترین محصول این شرکت می باشد ۳۰۱۰۴ تن گزارش شده که نسبت به ماه قبل رشد ۴ درصدی داشته است. نرخ این محصول با ۹ درصد رشد، به حدود ۸ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.

 این شرکت در ۱۱ ماهه نخست سال مالی جاری حدود ۲۵۴۴ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۵ درصدی را تجربه کرده است.

 قیمت سهم ۱۱۱۲ تومان است و در یک ماه گذشته حدود ۲۴ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210691/نگاهی-به-گزارش-عملکرد-فولاژ