به گزارش اخباربانک، بانک بورسی دی در این نامه به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی روز ۸ دی ماه ۹۸ و جلسۀ هیات‌ مدیرۀ روز ۹ دی ماه ۱۳۹۸ اسامی اعضای هیات ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، نصرت الله شهباری، فریدون رشیدی، برات کریمی و رحیم طاهری، اعضای جدید هیات مدیره بانک دی هستند که از این بین، برات کریمی مدیریت عاملی این بانک بورسی را بر عهده دارد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/73321/مدیرعامل-بانک-دی-تغییر