علی ربیعی سخنگوی دولت:

اگر خواسته باشیم ۴۰ لیتر به سهیمه فعلی اضافه کنیم، حدود ۳ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد که برای تامین آن شاید مجبور باشیم از بسته معیشتی ۶۰ میلیون نفر کم کنیم.

به همین خاطر تصمیم دشواری است و ما به تصمیمی روشن برای محل تامین بنزین نوروزی نرسیدیم.

معتقدیم کاهش کمک معیشتی نیز به مصلحت نیست.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210477/بنزین-نوروزی-و-تصمیمات-دولت