سال مالی شرکت صنعتی بهشهر منتهی به آذر ماه است.

شرکت امسال حدود ۴۴۲ میلیارد تومان معادل ۷۰ تومان به ازای هر سهم سود ساخته که نسبت به سال گذشته ۱۴۸ درصد رشد داشته است.

 حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل پاییز ۱۵.۶ درصد بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۲ درصد کاهش یافته است.

این شرکت در پاییز حدود ۱۷ میلیارد تومان هزینه مالی شناسایی کرده که نسبت به فصل گذشته بیش از دوبرابر شده است.

همچنین در این فصل حدود ۱۷ میلیارد تومان درآمد غیرعملیاتی شناسایی کرده که توانسته اثر رشد هزینه مالی را خنثی نماید.

در نتیجه این شرکت در پاییز حدود ۸۰ میلیارد تومان معادل ۲۷ تومان به ازای هر سهم سود ساخته که نسبت به فصل گذشته افت ۷ درصدی را تجربه کرده است.

قیمت سهم ۱۲۰۰ تومان است و در یک فصل گذشته ۶۱ درصد افزایش داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210340/بررسی-عملکرد-۱۲-ماهه-غبشهر