به گزارش بورس نیوز معاون بازار فرابورس گفت:

در مدل ‌متعارف فروش استقراضی، متقاضی در ازای پرداخت نرخ بهره مشخص، سهام را از دارنده قرض می‌گیرد و متعهد می‌شود که سهم را ‌بازگرداند اما مطابق الزامات شرعی، رابطه استقراض و پرداخت نرخ بهره دارای اشکال است.

بنابراین با انجام پژوهش‌های مختلف، در ‌نهایت «وکالت» به عنوان رابطه جایگزین تعریف و سازوکار پیشنهادی با نام «فروش تعهدی» معرفی شد.‌

 سامانه جدیدی در اجرای فروش تعهدی راه‌اندازی شده است. در این سامانه مالک، مشخصات قرارداد خود را برای فروش تعهدی وارد می‌کند تا متقاضی فروش به وکالت از مالک، اوراق بهادار را به نام او به فروش ‌برساند.

فروشنده موظف است در ‌سررسید یا پیش از آن به تشخیص خود یا درخواست مالک سهام را خریداری کند و بازگرداند که برای چنین شرایطی، حالات مختلف تسویه در دستورالعمل ‌پیش‌بینی شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210047/اجرای-بازار-دوطرفه-با-سازوکار-وکالت-و-فروش-تعهدی