نگاهی بر آخرین تغییرات فلزات اساسی در بازارهای جهانی براساس بورس فلزات لندن در روز دوشنبه:

هر تن آلومینیوم ۱۷۰۹ دلار معامله شد. بهای این فلزدر مقایسه با آخرین معاملات صورت گرفته در هفته گذشته یعنی ۱۷۲۲ کاهش یافته است.
هر تن سرب ۱۸۷۴ دلار معامله شده است. بهای این فلزدر مقایسه با آخرین معاملات صورت گرفته در هفته گذشته یعنی ۱۸۳۵ با افزایش روبرو شده است.
هر تن مس ۵۵۶۹ دلار معامله شد. بهای این فلزدر مقایسه با آخرین معاملات صورت گرفته درهفته گذشته یعنی ۵۶۲۰ با کاهش روبرو شده است.
هر تن روی ۲۲۱۸٫۵۰ دلار معامله شد. بهای این فلزدر مقایسه با آخرین معاملات صورت گرفته در هفته گذشته یعنی ۲۲۳۴٫۵۰ با کاهش روبرو شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/208598/آخرین-تغییرات-فلزات-اساسی-در-بازارهای-جهانی