علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی:

شورای عالی کار نشستی برگزار می‌کند تا نظرات هر سه گروه دولت، کارگر و کارفرما مطرح شود.

پارسال هر سه گروه پذیرفتند که حقوق بازنشستگان ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شود، اما تنها منابع ۴۰ درصد از این مبلغ مشخص‌شده داده شد که نهایتاً حداقل حقوق ۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان شد.

اگر امسال بخواهیم به عدد پارسال برسیم، براساس ۴۰ درصد تورم، حداقل حقوق حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سبد هزینه خانوار ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود

اگر ۴۰ درصد منابع این مبلغ تخصیص داده شود، مبلغی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود.

عیدی بازنشسته‌ها به ترتیب حروف الفبا از نیمه بهمن واریز می‌شود که این رقم یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان که به تصویب دولت رسیده است.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/208487/حداقل-حقوق-بازنشستگان-۲-میلیون-و-۵۰۰-هزار-تومان-می‌شود