به گزارش اخباربانک، با عزل نظر علی صلاحی نژاد از مدیر عاملی بیمه ملت ، داود قاسمپور دیزجی نائب رئیس هیات مدیره بیمه ملت ، سرپرست بیمه ملت شد.

گزارش ها نشان می دهد، رقابت سنگینی بر سر تصاحب جایگاه صلاحی نژاد در میان رقبا ایجاد شده و برخی از دلفراز به عنوان یکی از گزینه های اصلی مدیر عاملی یاد می کنند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72935/دیزجی-سرپرست-بیمه-ملت