به گزارش بورس نیوز، شرکت بین المللی توسعه ساختمان اعضای هیات مدیره را تغییر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ باستناد مصوبە مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ و جلسە هیات مدیرە ۱۳۹۸/۱۱/۰۵  اعضای هیات مدیره جدید را انتخاب کرد.

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207988/انتخاب-اعضای-جدید-هیات-مدیره-ثاخت