به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه آسیا گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به پایان دی ماه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن، این شرکت بیمه خصوصی شده از ابتدای دوره مالی تا پایان دهمین ماه سال، ۲۷٫۹۲۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون ریال نیز به بیمه گزاران زیان دیده خود خسارت پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین میزان حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی مربوط به رشته های ثالث اجباری، درمان و بدنه خودرو است به گونه ای که آسیا در ۱۰ ماهه ۱۷٫۴۲۱ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال در رشته ثالث اجباری حق بیمه تولید کرده که ۳۶ درصد از کل سبد حق بیمه این شرکت محسوب می شود.

بر این اساس، خسارت پرداختی بیمه آسیا نیز در رشته ثالث اجباری ۱۱٫۸۴۲ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال گزارش شده که ۴۲ درصد از کل خسارت های پرداختی این شرکت است.

حق بیمه تولیدی آسیا در رشته درمان هم ۲۱ درصد از کل پوتفوی این شرکت را تشکیل می دهد که مبلغی معادل ۹٫۸۵۶ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال است و در همین حال، ۶٫۸۴۹ میلیارد و ۹۲۲ میلیون ریال یعنی معادل ۲۵ درصد خسارت های پرداختی شرکت مربوط به این رشته بوده است.

بیمه آسیا ۱۳ درصد از حق بیمه های خود معادل ۶٫۱۲۹ میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال را نیز در رشته بدنه اتومبیل کسب کرده و ۱۲ درصد خسارت ها را هم معادل ۳٫۲۸۹ میلیارد و ۵۱۱ میلیون ریال در همین رشته پرداخت کرده است.

حق بیمه های زندگی متشکل از اندوخته دار و غیراندوخته دار در شرکت بیمه آسیا هم در مجموع ۹ درصد از کل سبد حق بیمه را با مبلغی معادل ۴٫۰۳۹ میلیارد و ۴۲۹ میلیون ریال به خود اختصاص داده و ۶درصد خسارت ها هم در این رشته ها معادل ۱٫۷۸۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال به بیمه گزاران پرداخت شده است.

کل حق بیمه تولیدی بیمه آسیا در یک ماهه منتهی به پایان نخستین ماه فصل زمستان نیز ۴٫۶۴۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال و کل خسارت پرداختی در این یک ماه، مبلغی معادل ۴٫۱۸۷ میلیارد و ۷۵۴ میلیون ریال گزارش شده است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72896/بیمه-آسیا-10-ماهه-47-963-میلیارد-ریال-حق-تولید