افق در دی ماه ۸۰۱ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به آذر ماه افت ۵ درصدی داشته است.

 این شرکت تا پایان دی ماه در مجموع ۶۹۱۷ میلیارد تومان درآمد داشته که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۴۰۱۴ میلیارد تومان بود.

 قیمت هر سهم افق ۶۸۶۶ تومان است و سهم در یک ماه گذشته حدود ۳ درصد افت داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207881/بررسی-گزارش-دی-ماه-افق