نرخ دلار تا انتهای تابستان سال ۹۹ با توجه به رسیدن نقدینگی کشور به ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان با مقایسه با سال ۹۲ و نقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی کشور و نرخ تعادلی ۳۰۰۰ تومان ان سال ، می تواند تا مرز ۱۶ هزار تومان و در تیر ۱۴۰۰ به مرز ۱۸ هزار تومان برسد. نرخ فعلی دلار می تواند با افزایش اندک ۱۰ درصد تا تیر ۱۳۹۹ رشد داشته باشد. کاهش های با تزریق اسکناس و دستوری نمی تواند تعادل در بازار ارز را بوجود بیاورد. متناسب با افزایش حقوق ۱۵ درصد و سود بانکی ۱۹ درصد حداقل مقدار رشد دلار نیز همین میانگین در سال خواهد بود. سرکوب های همچون سالهای ۹۲ الی ۹۶ همان بلای را سر قیمتها در خواهد آورد ، که سال گذشته تجربه کردیم. خاطر دوستان باشد و در پستهای کانال موجود است، شهریور سال گذشته که نرخ دلار ۱۸۰۰۰ تومان را لمس کرد، عرض شد خریداران متضرر خواهند شد، چرا که قیمت دو سال و نیم بعد را در حال خرید بودند. تحلیل دلار بر پایه اطلاعات اقتصادی است و تعادل های که می تواند داشته باشد، صورت میگیرد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207435/نرخ-دلار-و-پیش-بینی-روند-آن