به گزارش اخباربانک به نقل از ایسنا، از میان نمادهای متوقف شرکت‌ها در بورس چهار نماد به دلیل تعلیق نماد معاملاتی، ۱۰ نماد به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، پنج نماد به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شده  اند و برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق‌العاده، تغییرات بیش از ۵۰ درصد در ۱۵ روز متوالی و افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب هر کدام باعث توقف یک نماد و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) باعث توقف دو نماد شده است.

تا روز گذشته، علاوه بر نماد کنتورسازی ایران (آکنتور) که از تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ به علت تعلیق نماد معاملاتی متوقف شده است، نمادهای داروسازی اسوه (داسوه)، بانک انصار (وانصار) و) نوش مازندارن(غنوش) نیز به دلیل تعلیق متوقف شده‌اند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه  باعث تعلیق نمادهای صنایع جوشکاب یزد(بکاب)، بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت)، عمران و توسعه فارس(ثفارس)، گلوکوزان(غگل)، شکر شاهرود(قشکر)، شهد(قشهد)، قند نیشابور(قنیشا)، ایران ارقام(مرقام)، سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان(وآذر)، سرمایه‌گذاری ساختمان ایران(وساخت) شده است.

نمادهای ایران تایر(پتایر)، گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترول)، تراکتورسازی ایران(تایرا)، پتروشیمی شیراز(شیراز)، بیسکویت گرجی(غگرجی) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شده‌اند.

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق‌العاده باعث توقف نماد افست(چافست)، تغییرات بیش از ۵۰ درصد در ۱۵ روز متوالی باعث توقف نماد مهرکام پارس(خمهر)، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهای  ملی صنایع مس ایران(فملی)، معادن بافق(کبافق) و افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب باعث توقف نماد کارخانجات قند قزوین(قزوین) شده است.

پیش از این و تا تاریخ ۲۱ دی‌ماه ۱۸ نماد در لیست نمادهای متوقف بورس، جاخوش کرده‌ بودند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72740/نمادهای-متوقف-بورسی-افزایش-یافتند