انتخاب اعضای جدید هیات مدیره

گزارش بورس نیوز، شرکت آسیا سیر ارس از تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره خبر داد.

بر این اساس، شرکت اعلام کرد؛ به استناد مصوبە مجمع ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ و جلسە هیات مدیرە ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ اسامی اعضای هیات مدیره را تغییر داد.

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره

 

 

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/206966/انتخاب-اعضای-جدید-هیات-مدیره-حآسا