تغییر اعضای حقوقی هیات مدیره

به گزارش بورس نیوز، شرکت سیمان کارون نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره را تغییر داد.

بر این اساس، شرکت اعلام کرد؛ باستناد مصوبە مجمع ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ و جلسە هیات مدیرە ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر کردند.

تغییر اعضای حقوقی هیات مدیره

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/206819/تغییر-اعضای-حقوقی-هیات-مدیره-سکارون