به گزارش اخباربانک، طی بررسی های به عمل آمده از فعالیت شرکت های بورسی مشخص شد که صنعت بیمه و شرکت های زیرمجموعه آن درگیر توجه بیش از حد بر فروش بیمه های اجباری و عمومی است که این موضوع در پرتفوی فروش آبانماه بیمه معلم نیز قابل مشاهده است.

در آبانماه ۹۳ درصد فروش شرکت بیمه معلم مختص رشته بیمه های درمان، ثالث و زندگی بوده که در این بین ۶۳ درصد فروش بیمه نامه ها به طور مستقیم برای بیمه نامه ثالث اجباری به ثبت رسیده است.

بررسی ها نشان از آن دارد که بیمه ثالث بیش از ۶۳ میلیارد، بیمه زندگی بیش از ۱۹ میلیارد و بیمه درمان در حدود ۹ میلیارد تومان برای این شرکت درآمد داشته اند که البته سهم پرداخت خسارت این سه رشته بیمه در این ماه حدود ۴۱ درصد بوده است و حجم قابل توجهی از خسارت بیمه معلم با مبلغ ۹۱ میلیارد و ۵۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مربوط به بیمه کشتی بوده است.

در مجموع شرکت بیمه معلم در آبانماه ۱۰۱ میلیارد و ۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بیمه نامه فروخته و بیش از دو برابر این مبلغ یعنی در حدود ۲۲۳ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خسارت پرداخت کرده است.

ادامه بررسی ها نشان از آن دارد که در هشت ماهه سال جاری بیمه معلم از محل فروش بیمه درمان، ثالث و زندگی ۷۶ درصد از درآمد خود معادل ۱۴۲۳ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان درآمدزایی کرده که در همین سه رشته بیمه، سهم پرداخت خسارات، ۶۹ درصد معادل ۶۴۵ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

بیشترین میزان فروش بیمه نامه در هشت ماهه سالجاری برای بیمه معلم در رشته ثالث به مبلغ ۵۱۰ میلیارد و ۹۷۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ثبت رسیده و در سوی دیگر بیشترین حجم پرداخت خسارت نیز به مبلغ ۲۸۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای همین بیمه نامه یعنی بیمه نامه ثالث به ثبت رسیده است.

اما نکته قابل توجه در این مدت آن است که رشته باربری با وجود آنکه درآمد ۱۳ میلیارد و ۱۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای این شرکت به ارمغان آورده اما بیش از دو برابر آن یعنی معادل ۳۳ میلیارد و ۳۹۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان صرف پرداخت خسارت شده است.

در مجموع با وجود آنکه بیمه معلم در هشت ماهه سال جاری درآمد ۱۴۲۳ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی داشته اما ۶۶ درصد از آن معادل ۹۴۵ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را بابت خسارت پرداخت کرده است./ایسنا
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72434/آبان-ماه-سیاه-بیمه-معلم