به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی نیرومحرکه باستناد مصوبە مجمع ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ و جلسە هیات مدیرە ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها را تغییر داد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/205088/خمحرکه-اعضای-هیات-مدیره-را-تغییر-داد