آمریکای شرور بداند حماقتی مرتکب شده است که به سبب آن پشیمان خواهد شد.

(خطاب به شهید سلیمانی) برادرانت شکست نخواهند خورد و در این جنگ پیروز خواهند شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204918/اکرم-الکعبی-دبیر-کل-جنبش-النجباء-عراق-ترور-شهید-سلیمانی-حماقت-آمریکاست-و-پشیمان-خواهد-شد