به گزارش بورس نیوز، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید از تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره خود خبر داد.

بر این اساس، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید باستناد مصوبە مجمع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و جلسە هیات مدیرە ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر کردند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204809/وامید-و-ترکیب-جدید-اعضای-هیات-مدیره