این گزارش می افزاید، در آستانه روز ایمنی در برابر زلزله بررسی نقش صنعت بیمه در کاهش خسارات حوادث طبیعی مانند زلزله ضروری به نظر می رسد که یکی از راهکارهای توسعه فرهنگ بیمه در میان اقشار مختلف جامعه جهت خرید پوشش های سیل و زلزله ایجاد اعتماد سازی اجتماعی است که این مهم در سایه پرداخت سریع و به موقع خسارات میسر می شود در این راستا بیمه معلم تلاش کرده تا جهت اعتماد سازی این راهکار را در دستور کار قرار دهد.

بدون شک جهت کاهش خسارات زلزله و سیل به عنوان یک حادثه طبیعی عوامل مختلفی  دخیل است از جمله نقش دستگاههای مختلف در استحکام ساختمان‌ها در برابر زلزله ،توسعه فرهنگ بیمه و تلاش بیمه گران برای فروش بیمه های آتش سوزی با پوشش زلزله و از طرفی نقش حاکمیت و دولت در تاسیس هر چه سریع تر صندوق حوادث طبیعی نیز اهمیت بسزایی دارد.

از طرفی ضرورت ارزیابی ریسک ساختمان‌ها توسط بیمه ها جهت پوشش بیمه آتش سوزی و ارایه نرخ های فنی دراین زمینه  بسیار اهمیت می یابد.

در این راستا بیمه معلم با تشکیل کمیته ریسک تلاش کرده تا ارزیابی ریسک و ارایه نرخ مناسب در پوشش های بیمه ای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204187/خسارات-پرداختی-بیمه-معلم-در-سیل-و-زلزله-اعلام-شد