یک شفاف سازی از

به گزارش بورس نیوز، شرکت پتروشیمی آبادان درخصوص برگزاری مزایده عمومی املاک این شرکت شفاف سازی کرد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ در راسـتای رعایت مفاد بند «ب» ماده ۱۳» دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان»، به پیوست آگهی مزایده عمومی ساختمان و زمین‌های متعلق به این شـرکت، منتشـره در شـماره ۲۷۴۵۶ روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ به حضور ایفاد می‌شود.

یک شفاف سازی از

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/203879/یک-شفاف-سازی-از-شپترو