به گزارش اخباربانک، هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١۶٢٨ میلیارد تومان رسید که حدود ٢١٩ میلیارد تومان آن مربوط به ماه آذر است.

گفتنی است تراز این بانک در مدت ٩ ماهه ٨٣٣ میلیارد تومان و آذر ماه ۶٠ میلیارد تومان مثبت بود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72135/تراز-مثبت-٨٣٣-میلیارد-تومانی-اعتباری-ملل