تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره

به گزارش بورس نیوز، شرکت مبین وان کیش باستناد مصوبە مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ و جلسە هیات مدیرە ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها را مشخص کرد.

تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/203043/تغییر-نمایندگان-اعضای-حقوقی-هیات-مدیره-اوان