به گزارش بورس نیوز، شرکت تولید نیروی برق دماوند اعضای حقوقی هیات مدیره جدید را مشخص کرد.
باستناد مصوبە مجمع ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ و جلسە هیات مدیرە ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها مشخص شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202900/دماوند-اعضای-جدید-هیات-مدیره-را-انتخاب-کرد