تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیت مدیره

به گزارش بورس نیوز، باستناد مصوبە مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ و جلسە هیات مدیرە ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها و سمت هریک مشخص است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202898/تغییر-نمایندگان-اعضای-حقوقی-هیات-مدیره-وقوام