به گزارش خبرنگار اخباربانک، حدود یک سالی است که روش پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت در بانک ها و موسسات اعتباری تغییر پیدا کرده است.

 تغییری که باعث نارضایتی بسیاری از سپرده گذاران نیز در شبکه بانکی شده و سبب کاهش سود دریافتی آنها شده است.

 پرداخت سود به کمترین مانده در هر ماه مبنای پرداخت سود سپرده باعث کاهش سفته بازی در ورود و خروج پول در شبکه بانکی شده است.

حال به تازگی برخی بانک ها و موسسات ها و موسسات اعتباری در طرحی رقابتی افتتاح حساب یکساله با قابلیت برداشت پیش از موعد را کلید زده اند.

بر اساس این طرح در صورتی که مشتری در وسط ما واریز مبلغی را داشته باشد به آنها پیشنهاد افتتاح حساب یکساله با قابلیت برداشت پیش از موعد داده می شود.

به عنوان مثال مشتری مبلغ ۱۰۰ میلیون در پنجم ماه به حساب واریز کرده و با توجه به اینکه برای ۲۵ روز باقی مانده مانده مانده روز باقی مانده مانده مانده از ماه هیچ گونه سودی پرداخت نمی شود بانک حساب یکساله بانک حساب یکساله شود بانک حساب یکساله سودی پرداخت نمی شود بانک حساب یکساله بانک حساب یکساله شود بانک حساب یکساله افتتاح تا ۲۵ روز فوق نیز پرداخت سود صورت بگیرد. 

البته این مهم در برخی از بانک‌های در برخی از بانک‌های خصوصی انجام شده و بانکهای دولتی دولتی دولتی تمایلی به این کار ندارند.

به گزارش اخباربانک، بهتر است مسئولین بانک مرکزی با رصد رصد بیش از پیش حساب های ویژه در بانک ها و موسسات ها ویژه در بانک ها و موسسات ها و موسسات اعتباری نسبت به این حساب ها واکنش نشان دهند. 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/71805/افزایش-افتتاح-سپرده-یکساله-قابلیت-برداشت-پیش-موعد