به گزارش بورس نیوز، شرکت لیزینگ ایرانیان طی یک شفاف سازی از دادگاه خود گفت.

بر این اساس، شرکت محکوم است؛ ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. ۲- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. ۳-کلیه اموال خود را شامل اموال منقول و غیر منقول، هر نوع وجوه نقدنزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث و کلیه مطالبات از اشخاص ثالث از زمان یکسال قبل طرح دعوای اعسار به مقام قضائی ارائه کند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202281/ولیز-محکوم-شد