به گزارش بنکر (Bankerبانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ٧٧٩۶٩/٩١ مورخ ۱۳۹۱.۳.۲۸ و بخشنامه شماره ٣٢۵١٧۶/٩۵ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۳ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره (١) ماده (١٨۶) قانون مالیات‌های مستقیم»، به استحضار می‌رساند، در پی استعلام‌های به عمل آمده توسط شبکه بانکی مبنی بر لزوم دریافت گواهی موضوع تبصره (١) ماده (١٨۶) قانون مالیات‌های مستقیم در مقطع تمدید ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی، مراتب در بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۷.۲۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر شد: «با عنایت به أخذ گواهی موضوع تبصره (١) ماده (١٨۶) قانون مالیات‌های مستقیم در زمان صدور ضمانتنامه و گشـایش اعتبار اسنادی، أخذ گواهی مزبور در زمان تمدید ضمانتنامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد.»
با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره ١۴٩١۵٣/٩۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت شود.

 

منبع خبر: http://banker.ir/news/261797/ابلاغیه-جدید-بانک-مرکزی-درباره-تمدید-ضمانت‌نامه-و-اعتبار-اسنادی