به گزارش بنکر (Bankerبیمه سامان در هفت ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۸ بالغ بر ۶ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که نسبت به رقم پنج هزار و  ۶۱۸ میلیارد ریالی سال گذشته ، بالغ بر ۲۵ درصد رشد را تجربه کرده است.
در مقابل خسارت بیمه سامان نصف این افزایش را تجریه کرده و تنها ۱۱ درصد رشد داشته  و از دو هزار ۷۴۸ میلیارد ریال به رقم سه هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان از کنترل نسبت های خسارت در همه رشته های بیمه گری است.
این رخداد سبب شده است که  از رقم حدود ۵۰ درصد در سال ۹۷ به رقم ۴۴ درصد به سال ۹۸ برسد.  
بیمه سامان در سالهای اخیر بیشترین تمرکز خود را به بیمه درمان گذاشته و بالاترین حق بیمه تولیدی را در این زمینه داشته است هرچند این رشته بیمه گری خسارت زیادی را نیز به خود اختصاص می دهد اما در کل وضعیت این شرکت را به مخاطره نیانداخته است چرا که تمرکز بعدی خود را بر بیمه عمر گذاشته که وضعیت بهتری نسبت به دیگر رشته های بیمه گری دارد.

وضعیت حق بیمه های تولیدی بیمه سامان  
شرکت بورسی بیمه سامان در سال ۹۸  بالغ بر ۶ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده که بیشترین سهم به بیمه عمر و زندگی با رقم دو هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال معادل  ۳۶ درصد تعلق داشته و بعد از آن بیمه درمان با مبلغ دو هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال  معادل ۳۳ درصد و در رتبه سوم بیمه شخص ثالث با رقم ۴۹۸ میلیارد ریال معادل ۷ درصد قرار داشته است.
 
وضعیت خسارت پرداختی بیمه سامان در سال ۹۸
بیمه سامان در سال ۹۸ حدود سه هزار و ۹۸ میلیارد ریال خسارت بابت رشته های مختلف بیمه گری پرداخت کرده که بیشترین سم آن به بیمه درمان با رقم دو هزار و ۲۳ میلیارد ریال معادل ۶۵ درصد تعلق داشته و بعد از آن بیمه زندگی با رقم ۵۴۲ میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد و سپس بیمه شخص ثالث با رقم ۱۴۴ میلیارد ریال معادل ۵ درصد قرار داشته است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/261772/رشدی-۴۰-درصدی-هر-سهم-بیمه-سامان