سود خالص را ۴۶۶میلیارد ریال

به گزارش بورس نیوز، شرکت توکاریل توانست در ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور سال جاری به ازای هرسهم ۲۳۲ریال سود بسازد که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی قبل ۱۳۰درصد افزایش سودآوری داشته است.

این شرکت سود عملیاتی دوره ۶ماهه را ۵۵۶ میلیارد ریال اعلام کرد که معادل ۹۲درصد افزایش، سود خالص را ۴۴۵میلیارد ریال که معادل ۱۱۷درصد و سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی را ۲هزار و ۱۶۴میلیارد ریال با افزایش ۲۶۱درصدی منتشر کرد.

“توریل”در صورت‌های مالی شرکت اصلی نیز سود هرسهم را نیز ۲۳۲ریال اعلام کرد. علاوه بر این سود عملیاتی شرکت اصلی ۴۷۰میلیارد ریال، سود خالص را ۴۶۶میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره را ۲هزار و ۲۰میلیارد ریال اعلام کرده است.

این شرکت درآمد محقق شده از قرارداد‌های دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ را ۲هزار و ۵۱۱میلیارد ریال اعلام کرده است. سود ناخالص شناسایی شده از این محل نیز به ۴۹۸میلیارد و ۲۱۱میلیون ریال رسیده است.

از سوی دیگر این شرکت برای ۶ماهه دوم سال مالی منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ درآمد حاصل از قررا داد‌ها را ۴هزار و ۴۳۲میلیارد ریال منتشر کرد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/201902/سود-خالص-۴۶۶میلیارد-ریالی-در-توریل