به گزارش بورس‌نیوز، بانک ملت در ارائه گزارش آبان‌ماه خود، تراز خود را همچنان مثبت به ثبت رساند.

بر اساس این گزارش، میزان درآمد تسهیلات اعطایی این بانک به ۱۸۹۷۹ میلیارد ریال رسیده ضمن آنکه ۱۲۴۹۸ میلیارد ریال نیز سود سپرده‌های سرمایه گذاری طی دوره آبان ماهه کسب کرده است.

با توجه به اینکه در گزارشات ماهانه منابع صندوق انرژی و صندوق توسعه ملی جزو منابع سپرده‌ای تلقی و لحاظ نمی‌گردید لذا منابع و سود پرداختی بابت موارد مذکور نیز منعکس نمی‌شد. لیکن در جهت رعایت اصل تطابق و ارائه منصفانه گزارش عملکرد ماهانه (با توجه به عدم انعکاس اثر هزینه‌ای منابع فوق)، درآمد حاصل از مصارف منابع مذکور نیز به تناسب هزینه‌های لحاظ نشده تعدیل می‌گردید. لیکن با عنایت به اینکه نسبت مصارف به منابع با گزارشات ماهانه و تحلیل‌های رایج بانکی منطبق نمی‌گردید و بعضا” مورد سوال سهامداران محترم نیز بوده لذا در گزارش عملکرد ماه جاری منابع و هزینه و درآمد تعدیلی مربوط به ماه‌های قبل بعنوان تعدیلات لحاظ گردیده است.

اطلاعات مانده تسهیلات مندرج در جدول، قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می‌باشد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/201595/وبملت-و-حفظ-تراز-مثبت