به گزارش بورس نیوز، کارخانجات سیمان صوفی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۲۹۹ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال درآمد داشته است.

“سصوفی” براساس عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۲ هزار و ۲۳ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از افزایش ۵۸ درصدی دارد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/201565/سصوفی-و-درآمد-بیش-از-۲-هزارمیلیارد-ریالی