به گزارش اخباربانک، بیمه مرکزی آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت‌های بیمه را بر مبنای اطلاعات آخرین صورت‌های مالی مصوب تا روز بیشت و هشتم آبان‌ماه منتشر کرد که براساس آن شرکت‌های بیمه ایران، پاسارگاد، ملت، پارسیان و ایران معین علاوه بر ۲شرکت بیمه اتکایی امین و ایرانیان، مجوز قبولی اتکایی دارند.

بر اساس جدول منتشره از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران با ۲۳میلیون و ۲۹۵هزار و ۲۳۰میلیون ریال، بیمه آسیا با ۴میلیون و ۵۶۴هزار و ۶۹۴میلیون ریال و بیمه البرز با ۳میلیون و ۷۴۸هزار و ۵۱۱میلیون ریال بالاترین ظرفیت مجاز قبولی ریسک را در بین شرکت‌های بیمه دارا هستند.

ظرفیت مجاز قبولی ریسک بیمه ایران تا هفتم مهرماه رقم ۱۸میلیون و ۶۱۵هزار و ۲۴۶میلیون ریال بود که با ارقام جدید ۴میلیون و ۶۷۹هزار و ۹۶۶میلیون ریال افزایش یافته است.

براساس این گزارش ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه دانا با ۳میلیون و ۲۷۹هزار و ۷۳۸میلیون ریال اعلام شده که نسبت به دوره قبلی تغییری نکرده ولی این شرکت به چهارمین شرکت مجاز در قبولی ریسک تبدیل شده است.

بر این اساس، تنها ۵شرکت بیمه ایران، پاسارگاد، پارسیان، ملت و ایران معین از بین شرکت های عمومی بیمه و ۲شرکت اتکایی امین و ایرانیان ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و سایر شرکت ها مجوزی برای قبولی اتکایی ندارند.

براین اساس بیمه پارسیان با ۲میلیون و ۶۵۷هزار و ۳۸۳میلیون ریال ظرفیت مجاز نگهداری ریسک پنجمین شرکتی است که در فهرست بیمه مرکزی قرار دارد و در دوره جدید مجوز قبولی اتکایی نیز دریافت کرده است.

بر این اساس بیمه ایران ۱۱میلیون و ۶۴۷هزار و ۶۱۵میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارد. بعد از این شرکت، بیمه پارسیان یک میلیون و ۳۲۸هزار و ۶۹۲میلیون ریال و بیمه پاسارگاد با یک میلیون و ۱۳۸هزار و ۱۸۱میلیون ریال قرار دارد. ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه ملت ۷۲۳هزار و ۵۷۱میلیون ریال و بیمه ایران معین نیز ۴۷۸هزار و ۵۸۵میلیون ریال اعلام شده است.

از سوی دیگر ظرفیت مجاز برای قبولی اتکایی بیمه اتکایی امین ۹۶۱هزار و ۲۸۶میلیون ریال و بیمه اتکایی ایرانیان نیز ۶۸۰هزار و ۹۲۹میلیون ریال و بدون تغییر نسبت به دوره گذشته اعلام شده است.

بر اساس آمار منتشره در جدول بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در قرارداد برای بیمه ایران ۴۶۵هزار و ۹۰۵میلیون ریال، برای بیمه پارسیان ۵۳هزار و ۱۴۸میلیون ریال، بیمه پاسارگاد ۴۵هزار و ۵۲۷میلیون ریال، برای بیمه ملت ۲۸هزار و ۹۴۳میلیون ریال و برای بیمه ایران معین ۱۹هزار و ۱۴۳میلیون ریال است.

از سوی دیگر، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشته های بیمه خودرو و زندگی ابطال و در خصوص سایر رشته ها تعلیق شده است. بیمه مرکزی اعلام کرده که جدول بالا مطابق با آیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم و مکمل آن (شماره ۵۵و ۵۵.۱) و ضوابط اجرایی ماده ۲۰آیین نامه شماره ۴۰.۵مصوب شورای عالی بیمه تهیه و بروز رسانی شده است. بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی نصاب های فوق ملاک عمل هستند.

نحوه محاسبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد براساس مفاد مندرج در بند ۴ضوابط اجرایی ماده ۲۰آیین نامه شماره ۴۰.۵به شرح ذیل است:
قبولی اتکایی: ۵۰درصد ظرفیت مجاز نگهداری
قبولی در قرارداد: ۲درصد ظرفیت مجاز نگهداری

نهاد ناظر بیمه ای کشور از بیمه گذاران درخواست کرده علاوه بر مدنظر قراردادن ظرفیت مجاز نگهداری ریسک، به سطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه مرکزی تایید و اطلاع رسانی شده نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در قراردادهای خود توجه کنند.


منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/71577/افزوده-شدن-بیمه-پارسیان-جمع-شرکت-های-مجاز-قبولی-اتکایی