زیان خالص بیش از  ۲۵میلیارد ریال در

به گزارش بورس نیوز، شرکت محورسازان ایران خودرو صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ماهه خود را با زیان ۲۳ریالی منتشر کرده است.

این شرکت در گزارش منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸، زیان عملیاتی را ۲۹میلیارد ریال، زیان خالص را ۲۵میلیارد و ۲۷۲میلیون ریال و زیان انباشته را ۲۰۸میلیارد ریال اعلام کرد.

“خوساز” درباره اهداف خود در مورد تولید و فروش محصولات اعلام کرده که در نظر دارد پروژه‌های جدید به منظور افزایش سبد محصولات را در برنامه‌های خود قرار دهد. همچنین پروژه SBU به منظور کنترل و کاهش هزینه‌های سازمان، ایجاد بستر مناسب در جهت اخذ گرید A ساپکو، اجرای سیستم خودکنترلی و بازنگری کلی فرآیند‌های سازمان با هدف کاهش فعالیت‌های موازی و افزایش بهره وری را در برنامه‌های خود قرار دهد.

این شرکت در نظر دارد بازنگری کلی در فرآیند‌های سازمان باهدف کاهش فعالیت‌های موازی و افزایش بهره وری داشته باشد و فرآیند‌های تولید به ویژه بخش‌های ماشین کاری، به منظور کاهش هزینه و حذف توقفات تولید با هدف استفاده بهینه از منابع درون سازمان را بهبود دهد.

“خوساز” با توجه به اهتمام هیات مدیره مبنی بر افزایش سهم تولید شرکت از سبد محصولات ایران خودرو و همچنین سایر اقدامات لازم جهت برون رفت از شرایط فعلی پیگیری‌های شرکت مبنی بر افزایش تعدیل نرخ فروش محصولات و داخل سازی بخشی از قطعات و … در دست اقدام است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/200880/زیان-خالص-بیش-از-۲۵میلیارد-ریال-در-خوساز