به گزارش بورس نیوز ، بانک شهر در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی در نظر دارد تا ۱۳ رقبه از املاک مازاد برنیاز خود را طبق جدول و بشرح نشانی های ذیل با وضع و شرایط موجود در مزایده عمومی از تاریخ ۱۸/۰۸/۹۸ لغایت ۰۳/۰۹/۹۸ با شرایط نقد ، نقد و اقساط و اجاره به شرط تملیک به فروش رساند.

آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت، روز یکشنبه ۰۳/۰۹/۹۸ ساعت ۱۶ و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت صرفاً در نشانی دفتر کارگزار می باشد.

جلسه بازگشایی پیشنهادهای دریافتی با حضور اعضای کمیسیون معاملات بانک و ناظرین در روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۹/۹۸ ساعت ۱۴ در نشانی تهران، میدان فردوسی ، ساختمان مرکزی بانک شهر، طبقه همکف ، سالن جلسات تشکیل و پیشنهادهای دریافتی مفتوح و قرائت خواهد گردید.

حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده رسمی وی در جلسه با ارائه معرفینامه و اصل رسید تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، آزاد و عدم حضور ایشان مانع برگزاری جلسه بازگشایی پیشنهادهای مزایده نخواهد بود.

توضیحات: متقاضی می بایست هزینه خرید پاکت های مزایده را به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد به حساب شماره۷۰۰۷۸۷۳۹۶۲۲۸بانک شهر شعبه مستقل مرکزی به نام شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش واریز و اصل رسید آن را برای دریافت اوراق مزایده تحویل نماید.(ضمناً مبلغ شرکت در مزایده به هیچ عنوان مسترد نمی گردد).

مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل پنج درصد(۵%) مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که باید توسط متقاضی به شرکت کنندگان محترم در مزایده جهت ارائه پیشنهاد می‌بایستی مبلغ سپرده معادل پنج درصد (۵%) قیمت پایه مزایده اعلام شده در آگهی منتشره را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت چک بین بانکی (رمزدار) در وجه این شرکت تسلیم و رسید آن را در پاکت مربوطه قرارداده و تحویل نمایند.

رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مدت زمان پرداخت و مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده (سربسته) تسلیم گردد. املاک با وضعیت و اوصاف و شرایط موجود و اطلاعات مندرج در آگهی مزایده به فروش می‌رسد و پیشنهاد دهنده از وضع و شرایط ملک اطلاع کامل دارد و با علم و آگاهی کامل بر این موضوعات در مزایده شرکت کرده است و لذا حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص و تحت هر عنوان را از خود سلب و ساقط نمود. مزایده گزار در انتخاب برگزیده مزایده، رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی براساس صرفه و صلاح بانک و تا مرحله عقد قرارداد مختار است.بازدید از املاک با هماهنگی مقدور می‌باشد.

در صورت دریافت انواع پیشنهادهای خرید، به صورت نقدی یا نقد و اقساط یا اجاره به شرط تملیک جهت یک ملک، مزایده‌گزار مختار است براساس صرفه وصلاح بانک نسبت به انتخاب برگزیده مزایده یا رد پیشنهادها اقدام نماید. کمیسیون معاملات پس از بررسی شرایط شرکت کنندگان و احراز صحت روند انجام مزایده، بعد از تعیین برگزیدگان مزایده برابر آئین‌نامه معاملات بانک شهر،حداکثر ظرف مدت هفت (۷) روز کاری بعد از روز بازگشایی پیشنهادها از طریق شرکت مزایده‌گزار به ترتیب به برگزیدگان اول و دوم از طریق پست سفارشی دو قبضه ابلاغ کتبی می‌نماید لذا چنانچه ابلاغ به هر دلیل از جمله استنکاف از دریافت از سوی مزایده‌گر یا غیره مواجه گردد، تبعات آن برعهده مزایده‌گر خواهد بود و مزایده‎گزار هیچ گونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

با اعلام نتایج مزایده، برگزیده اول مکلف است از تاریخ ابلاغ کتبی ارسالی با پست سفارشی دو قبضه با مراجعه به شرکت مزایده‌گزارحداکثر ظرف مدت بیست (۲۰) روز نسبت به انعقاد قرارداد و واریز مبلغ مرحله اول ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد و تودیع وثائق و تضامین قراردادی (ضمانت انجام تعهدات) اقدام نماید و در صورت انقضای مدت مذکور، عدم انعقاد قرارداد و تودیع وثائق و تضامین قراردادی (ضمانت انجام تعهدات) از سوی مزایده‌گر به هر دلیل و تحت هر عنوان، انصراف از انجام معامله تلقی و سپرده برگزیده اول ضبط و توقیف می‎گردد و مزایده‌گزار مراتب را به برگزیده دوم از طریق پست سفارشی دو قبضه ابلاغ کتبی می‌نماید عدم انعقاد قرارداد و تودیع وثائق و تضامین قراردادی (ضمانت انجام تعهدات) از سوی برگزیده دوم به هر دلیل و تحت هر عنوان، انصراف از انجام معامله تلقی و سپرده برگزیده دوم ضبط و توقیف می‎گردد وبرگزیده مزایده با امضا ذیل این برگه حق هرگونه ادعا و اعتراض را تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط نمود.

شرایط فروش: الف) بصورت نقد :۱) حداقل سی درصد(۳۰%) ثمن معامله به صورت نقد، همزمان با انعقاد قرارداد.۲) حداقل چهل درصد (۴۰%) ثمن معامله همزمان با تحویل ملک (مجموعاً هفتاد درصد (۷۰%) ثمن معامله).۳) حداکثر سی درصد (۳۰%) باقیمانده از ثمن معامله همزمان با انتقال اسناد مالکیت در دفتر اسناد رسمی.

ب:نحوه پرداخت ثمن معامله بصورت اقساط (حداقل ۱۲ ماه حداکثر ۷۲ ماهه با نرخ سود سالیانه ۱۸%) :۱)حداقل پیش پرداخت نقدی، همزمان با انعقاد قرارداد از ۵% الی۳۰% ثمن معامله و حداقل پرداخت همزمان با تحویل ملک از۳۰% الی ۶۰% ثمن معامله بشرح مندرج درجدول هر ملک .۲) انتقال اسناد در دفتر اسناد رسمی پس از پرداخت کامل کلیه اقساط و تسویه حساب نهایی.ج:نحوه پرداخت ثمن معامله بصورت اجاره به شرط تملیک (حداقل ۱۲ ماه حداکثر ۷۲ ماهه با نرخ سالیانه ۱۸%) :۱) حداقل چهل درصد (۴۰%) ثمن معامله به صورت نقد، همزمان با انعقاد قرارداد و تحویل ملک برا ی خریدهای جزئی یا تک.۲)حداقل بیست درصد (۲۰%) ثمن معامله به صورت نقد، همزمان با انعقاد قرارداد و تحویل ملک برای خریدهای ده (۱۰) واحد به بالا یا خرید یک بلوک کامل از مجتمع.۳) انتقال اسناد در دفتر اسناد رسمی پس از پرداخت کامل کلیه اقساط و تسویه حساب نهایی. در فروش های اقساطی و اجاره به شرط تملیک در صورت تعیین مدت و تسویه کل ثمن معامله، کمتر از مدت دوازده (۱۲) ماه شمسی، هیچگونه سودی به ثمن معامله تعلق نخواهد گرفت. در فروش های اقساطی چنانچه مبلغ نقد پیش پرداخت برای ثمن معامله بیش از درصد های مندرج در جدول شماره یک و برای فروش های اجاره به شرط تملیک مبلغ نقد پیش پرداخت برای ثمن عامله بیش از درصدهای مندرج در بند «ج» باشد،به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش پرداخت نقدی ،یک درصد (۱%) به عنوان تخفیف از نرخ سود سالیانه ۱۸% و حداکثر تا سقف پنج درصد(۵%) از نرخ سود سالیانه ۱۸% کسر می گردد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/200852/13-رقبه-از-املاک-مازاد-بانک-شهر-با-شرایط-نقد-نقد-واقساط-و-اجاره-به-شرط-تملیک-به-فروش-می-رسد