به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی فوق العاده شرکت “بیمه رازی” برگزار شد و طی آن با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد ریال به ۵.۰۰۰ میلیارد ریال طی ۲ مرحله از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران موافقت شد.

شایان ذکر است که در گام اول سرمایه کنونی به ۳.۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران عملی می شود و سپس، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳.۰۰۰ میلیارد ریال به ۵.۰۰۰ میلیارد ریال مصوب خواهد رسید.

اختیار عملی نمودن آن به مدت ۲ سال به هئیت مدیره شرکت تفویض شده، تا هیئت مدیره پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، نسبت به عملی نمودن آن اقدام کند.

مجمع عمومی فوق العاده “ورازی” مقرر کرد پس از عملی نمودن افزایش سرمایه، نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت اقدام شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/199683/ورازی-زنگ-سرمایه-را-به-صدا-درآورد