به گزارش بنکر (Banker)،  یکی از گزاره های این مدل آن است که زمانی که در اقتصاد نسبت “بدهی به سرمایه” بنگاه های اقتصاد رو به افزایش بوده، اما نرخ انباشت سرمایه منفی است ، باید دانست آن افزایش بدهی، عمدتا از نوع افزایش تسهیلات به بنگاه هایی است که منجر به سرمایه گذاری و رونق اقتصاد نمیگردد!
این موضوع در ادامه این مدل اینگونه بیان میشود که عرضه وام در این حالت یا از نوع “جدید و سفته بازانه” بوده و یا ادامه وام قبلی ( همان امهال در ادبیات بانکداری خودمان ) است.
مدل رشد و توسعه کالکی برای نگارش رساله خوب!
 قابل ذکر است این جدول که توسط بانک مرکزی اعلام میگردد ، عمدتا بر حسب اطلاعاتی است که از سطح شعب جمع آوری شده و لزوما شعب نمیتوانند و فرصت آن را ندارند تا هدف واقعی از تسهیلات گیری را رصد کنند. پس این جدول را خیلی جدی نگیریم.

منبع خبر: http://banker.ir/news/260381/مدل-کالکی-و-رویکرد-مشابه-با-بانکداری-ایران