به گزارش بنکر (Banker)، زیان انباشته شرکت بیمه دولتی ایران در پایان سال ۹۷ به ۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته شرکت بیمه ایران در سال ما قبل از آن حدود ۵ هزار و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین براساس اسناد ذخیره خسارت معوق این شرکت، این عدد در پایان سال ۹۷ دستکم ۲۳۰۰۰ میلیارد ریال بوده است. به عبارت دیگر بیمه دولتی ایران در پایان سال ۹۷ حداقل ۲۳۰۰ میلیارد تومان کسری ذخایر دارد.
* نود اقتصادی

منبع خبر: http://banker.ir/news/259391/زیان-انباشته-بیمه-ایران-همچنان-بالاست