به گزارش بنکر (Banker)، گزارش یک ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۹۸ را به سازمان بورس ارائه کرد که بر اساس آن ۶٫۴۷۴ میلیارد و ۵۶۷ میلیون ریال از درآمد بانک ۱۰ هزار میلیارد ریالی وسینا، از محل تسهیلات مشارکت مدنی، ۱٫۱۱۴ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال از محل جعاله، ۵٫۸۶۳ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال از محل سرفصل سایر تسهیلات و بقیه از محل دیگر انواع تسهیلات به دست آمده است.
گزارش منتشره حاکی از آن است که بانک سینا در یک ماهه منتهی به پایان ماه هفتم سال جاری، از محل تسهیلات اعطایی به مشتریان ۲٫۰۲۰ میلیارد و ۲۲۶ میلیون ریال درآمد به دست آورده است.
در عین حال، این بانک بورسی از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه، ۱۱٫۹۳۱ میلیارد و ۸۹۷ میلیارد ریال به سپرده گذاران سود پرداخت کرده است.
بانک سینا دراین ۷ ماه، ۹٫۲۳۷ میلیارد و ۵۱۷ میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت، ۲٫۰۴۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیارد ریال به سپرده های کوتاه مدت و ۵۶۸ میلیارد و ۷۲۲ میلیارد ریال به گواهی های سپرده سرمایه گذاری عام، سود پرداخته است.
بر اساس این گزارش، سود پرداختی بانک سینا به سپرده های سرمایه گذاری در یک ماهه منتهی به پایان مهرماه ۹۸ نیز ۱٫۷۱۸ میلیارد و ۳۸۳ میلیون ریال گزارش شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/259392/درآمد-۱۴-۸۰۶-میلیارد-ریالی-بانک-سینا